Privacyverklaring

VWC bv, gevestigd aan de Bunschotenweg 134, 3089 KC te Rotterdam, is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens
www.vanwindencleaning.nl
Bunschotenweg 134
3089 KC Rotterdam
Tel: +31 (0)10 7600440 

Persoonsgegevens die wij verzamelen
VWC bv verzamelt (bewaart en gebruikt) uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten.
Het gaat hierbij om: voor- en achternaam, e-mailadres, adressen van evt. sociale media-accounts en telefoonnummer(s).
In geval er zakelijke transacties plaatsvinden (dus als u klant bent of leverancier) dan worden daarnaast ook de gegevens bewaard die voor deze transacties nodig zijn, zoals bedrijfsnaam en bankrekening-, BTW- en KvK-nummer.

Met welke doelen wij persoonsgegevens verwerken
VWC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoering, verbetering en administratieve afhandeling van de dienstverlening;
  • Informatievoorziening over (nieuwe) diensten/activiteiten;
  • Beveiliging en verbetering van onze website om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
VWC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VWC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VWC gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
VWC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Deze cookies worden geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat ze niet naar uw persoonsgegevens te herleiden zijn.
U kunt zich desgewenst afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VWC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VWC en u heeft het recht om uw gegevens over te (laten) dragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een derde te sturen.
U kunt en verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw toestemming of een eventueel bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vwcbv.nl. We reageren zo snel mogelijk en in elk geval binnen drie weken inhoudelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VWC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vwcbv.nl

Wijzigingen
VWC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. De meest recente versie is na te lezen op onze website www.vanwindencleaning.nl